Skip to main content
556f8fed-59da-4a35-ade8-f567e367fb0b.jpg.webp

O școală pentru fiecare

O ȘCOALĂ PENTRU FIECARE COD PROIECT PN 2064 – finanțare „Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc, Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

EEA-and-Norway_grants-logo.pngfrds-logo.png

 
 
 
 
O ȘCOALĂ PENTRU FIECARE COD PROIECT PN 2064
– finanțare „Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc, Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”
finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

 

 1. PROMOTOR PROIECT: Organizația Salvați Copiii
 2. PARTENERI:

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Ilfov https://cjrae-ilfov.ro/
Save the Children Norway (Salvați Copiii Norvegia) https://www.reddbarna.no/om-oss/organisasjon/english/
 

 1. PARTENERI ASOCIAȚI/COLABORATORI:

Școala Gimnazială Barbu Delavrancea București
Școala Gimnazială Mircea cel Bătrân Giurgiu
Școala Gimnazială “Teodor Juncu” Băcești, Vaslui
Școala Gimnazială Aninoasa, Dâmbovița
Școala Gimnazială Nr. 1 Grădiștea, Ilfov
Liceul Teoretic Amărăștii de Jos, Dolj
 

 1. DURATA: 01.noiembrie 2020 – 30 octombrie 2023
 2. OBIECTIVUL GENERAL: Să contribuie la prevenirea abandonului școlar și la o mai bună incluziune a copiilor în risc de abandon școlar și copiilor cu CES, prin servicii integrate de prevenire și intervenție, inclusiv prin intervenții asupra părinților/reprezentanților și specialiștilor din educație și servicii sociale.
 3. OBIECTIVE SPECIFICE
 • Până la sfârșitul proiectului, 870 copii ( copii în situație de risc de abandon școlar și  copii cu CES, fete și băieți) cu vârste între 4-16 ani vor beneficia de servicii integrate pentru prevenirea abandonului școlar și o mai bună incluziune școlară, iar 520 părinți vor beneficia de sesiuni de educație parentală și servicii de consiliere pentru a înțelege importanța educației și a intervenției timpurii în cazurile copiilor în risc de abandon școlar și cu CES, rolul lor în dezvoltarea copiilor.
 • Până la sfârșitul proiectului, 170 specialiști (cadre didactice, manageri de școli, asistenți sociali, psihologi etc.) vor avea cunoștințe și abilități îmbunătățite pentru lucrul cu copii în risc de abandon școlar și copii cu CES și capacitate crescută de implementare a principiilor educației incluzive.
 • Până la sfârșitul proiectului, va crește gradul de informare și conștientizare a 1.800 elevi, cadre didactice, părinți și membri ai comunităților vizate privind dreptul copilului la o educație incluzivă.

 

 1. REZUMAT PROIECT

Scopul proiectului este de a contribui la prevenirea abandonului școlar și la o mai bună incluziune a copiilor în risc de abandon școlar și copiilor cu CES, prin servicii integrate de prevenire și intervenție, inclusiv prin intervenții asupra părinților/reprezentanților și specialiștilor din educație și servicii sociale. Asigurarea unui mediu școlar incluziv și dezvoltarea de măsuri de sprijin în funcție de nevoile specifice sunt esențiale pentru a asigura menținerea în școală a acestor copii, iar pe termen mediu și lung accesul la un nivel de educație superior și pe piața muncii, contribuind la reușita integrării lor profesionale și sociale și la combaterea riscului de sărăcie sau excluziune socială.

Intervențiile proiectului vor viza 4 comunități rurale – Băcești (Vaslui), Amărăștii de Jos (Dolj), Aninoasa (Dâmbovița) și Grădiștea (Ilfov) și 2 urbane – Giurgiu și București. 870 de copii vulnerabili 4-16 ani (copii în risc de abandon școlar și copii cu CES, fete și băieți, inclusiv etnie romă) vor beneficia de servicii integrate pentru prevenirea abandonului școlar - programe de Grădiniță Estivală, de tip Școală după Școală, de dezvoltare personală și măsuri de sprijin social, iar 520 părinți vor beneficia de educație parentală și servicii de consiliere. 170 specialiști din domeniul educației și serviciilor sociale vor dobândi cunoștințe și abilități și capacitate crescută de promovare a educației incluzive, prin participare la sesiuni de instruire și schimburi de experiență cu instituții din Norvegia, activități ce vor fi asigurate de SCN. Vor fi organizate campanii locale de informare și conștientizare privind educația incluzivă pentru 1.800 de persoane - elevi, cadre didactice, părinți și membri ai comunităților vizate (CJRAE Ilfov).
 

 1. ACTIVITĂȚILE PRINCIPALE – la nivel naţional
 • Furnizarea de servicii integrate educaționale și sociale în cadrul programului Grădinițe Estivale

220 de copii vulnerabili care nu au frecventat grădinița sau care au nevoie de sprijin pentru a fi menținuți în sistemul educațional și apr. 120 copii de aceleași vârste care nu prezintă risc de abandon școlar vor participa în timpul a 2 vacanțe de vară, 2 luni, câte 3-4 ore/zi, în fiecare locație organizându-se câte o grupă de copii (cei din urmă cu o frecvență redusă a activităților).

 • Furnizarea de servicii integrate educaționale și sociale în cadrul programului de tip Școală după Școală (SDS)

Prin această activitate se are în vedere prevenirea abandonului școlar pentru 650 de copii 6-16 ani (cls.0-VIII) din care: 560 copii în risc de abandon școlar - care au performanțe școlare scăzute (rezultate slabe, absenteism) sau provin din familii cu probleme socio-economice, monoparentale, cu nivel de educație scăzut al părinților, de etnie romă, cu părinți în străinătate și 90 copii cu CES. Pentru a promova incluziunea și evita segregarea, la activitățile de tip SDS, vor fi incluși și apr. 200 de copii fără vulnerabilități din aceleași școli.
Activitățile pentru fiecare grupa de SDS vor fi organizate de 1 cadru didactic angajat, sprijinit de 1 cadru didactic voluntar.

 • Activități de dezvoltare personală și consiliere (pentru copii în risc de abandon școlar și copii cu CES)

Prin această activitate se va urmări dezvoltarea abilităților non-cognitive, socio-emoționale și deprinderilor de viață independentă pentru 180 de copii vulnerabili din școlile colaboratoare, dintre care 90 copii în situație de risc de abandon școlar și 90 copii cu CES, și 90 copii fără vulnerabilități din școlile respective, care interacționează cu copiii din grupurile țintă principale. Vor avea loc sesiuni săptămânale de grup (în jur de 15 copii/grup) organizate sub forma de cluburi tematice, ateliere de creație și se vor utiliza metode nonformale, experiențiale, etc.

 • Oferirea de sprijin material copiilor (masă caldă, rechizite, produse igenico-sanitare)
 • Furnizare de programe de educație parentală și servicii de consiliere și suport pentru părinți

Părinții vor participa la sesiuni lunare, pe parcursul anului școlar, în cadrul cărora vor fi instruiți cu privire la specificul etapelor de dezvoltare a copilului, metode de educație pozitivă, modele de relaționare adecvată, modalități de gestionare a conflictelor, nevoile copiilor cu CES, necesitatea orientării școlare și profesionale a acestora, etc. Vor fi organizate grupe mixte (în medie, între 15 - 20 persoane).

 • Sesiuni de instruire pentru personalul din școli pe baza Pachetului SNAP (Special Needs Action Pack) – cu sprijinul partenerul Salvati Copiii Norvegia
 • Schimb de experiență (rețele profesionale) – cu sprijinul partenerului Salvati Copiii Norvegia

Va participa cel puțin o persoană din fiecare școală, schimbul de experiență va avea o durată de 6 zile.

 • Campanie de informare și conștientizare cu privire la incluziunea educațională și socială a copiilor cu CES și a celor în risc de abandon școlar – cu sprijinul partenerului CJRAE Ilfov

 

 1. GRUP TINTA

 

 1. Copii și tineri în situații de risc de abandon școlar/ părăsire timpurie a școlii

În cadrul proiectului, vor fi incluși 780 de copii în risc de abandon școlar, copii de vârstă preșcolară și elevi în clasele 0-VIII în școlile colaboratoare în proiect, cu vârsta între 4-16 ani, astfel:
220 copii cu vârsta 4-7 ani care nu au frecventat grădiniţa sau care au nevoie de sprijin pentru a fi menținuți în sistemul educațional.
- 560 copii, elevi cu vârsta 6-16 ani, aflați în situații de risc de abandon școlar.
La baza includerii copiilor de vârstă 4-7 ani în proiect, vor sta criterii precum:

 • nu au fost înscrişi la grădiniţă (sau au avut frecvență sporadică)
 • prezintă întârzieri în dezvoltarea prerechizitelor școlarității/ prezintă dificultăți în dezvoltarea competențelor care definesc o dezvoltare timpurie normală - cognitive, de limbaj, sociale, de motricitate, autonomie personală etc.
 • proveniența din familii cu probleme socio-economice,
 • sunt de etnie romă,
 • au unul/ambii părinți plecați la muncă în străinătate,
 • proveniența din familii dezorganizate sau monoparentale,
 • proveniența din familii în care părinții au nivel de educație scăzut, ceea ce îi va plasa în risc de abandon școlar.

La baza includerii elevilor din învățământul primar și gimnazial în proiect, vor sta criterii precum:

 • performanțe școlare scăzute (rezultate școlare slabe, corigențe, absenteism etc.)
 • proveniența din familii cu probleme socio-economice,
 • sunt de etnie romă,
 • au unul/ambii părinți plecați la muncă în străinătate,
 • proveniența din familii dezorganizate/monoparentale,
 • proveniența din familii în care părinții au nivel de educație scăzut, fiind astfel la risc ridicat de abandon școlar.

Pentru a fi incluși în oricare dintre cele două categorii, copiii trebuie să îndeplinească cel puțin unul din criterii. Confirmarea îndeplinirii se va face printr-o recomandare din partea unui cadru didactic, iar în cazul copiilor care nu au frecventat grădinița, printr-o declarație de apartenență la grupul țintă asumată de expertul de asistență socială.
 

 1. Copii și tineri cu cerințe educaționale speciale:

Copiii cu cerințe educaționale speciale care vor fi incluși în proiect pot fi:

 • copii orientați școlar/profesional de către comisiile de orientare școlară și profesională din cadrul centrelor de resurse și asistență educațională (județene sau al municipiului București), încadrați/neîncadrați în grad de handicap,
 • copii suspectați a fi copii cu CES (identificați ca atare de personalul de specialitate – cadre didactice, consilieri școlari, profesori logopezi, etc.), pentru care nu există încă orientare școlară și profesională sau ai căror părinți/reprezentanți legali nu doresc orientare școlară, încadrați/neîncadrați în grad de handicap.

Pentru prima categorie de copii, justificarea apartenenței la grupul țintă se va face pe baza documentelor emise de instituțiile de specialitate, iar pentru cei din a doua categorie pe baza unei evaluări/opinii a unui specialist - psiholog, cadru didactic, consilier școlar, logoped, etc
 

 1. părinți/tutori și membri ai familiilor copiilor și tinerilor din grupurile țintă principale

520 de părinți/reprezentanți ai copiilor.
 

 1. personal din educație (personal didactic, personal didactic auxiliar, cadre manageriale și personal administrativ, consilieri școlari ș.a), care lucrează cu copiii și tinerii din grupurile țintă principale

 
- 150 cadre didactice, cadre de sprijin, consilieri școlari din cadrul școlilor colaboratoare în implementarea proiectului vor beneficia de cursuri de instruire. Dintre acestea, 110 cadre didactice vor fi instruite în ceea ce privește lucrul cu copii și tineri în risc de abandon școlar, iar 40 în ceea ce privește lucrul cu copii și tineri cu CES.
- 6 cadre manageriale din școlile colaboratoare în implementarea proiectului vor beneficia de instruire în vederea implementării și asigurării sustenabilității măsurilor de prevenire a părăsirii timpurii a școlii și de promovare a educației incluzive. Vor fi preluați în grupul țintă fie directorul, fie directorul adjunct.
- Apr. 20 profesioniști, cadre didactice, cadre manageriale etc. din școlile colaboratoare, personal din cadrul Centrelor Județene de Resurse și Asistență Educațională, Inspectoratelor Școlare Județene, altor instituții relevante în domeniul educației vor participa la un schimb de experiență și bune practici, organizat în Norvegia de partenerul în implementarea proiectului, P1, Salvați Copiii Norvegia.
- Cel puțin 14 profesioniști (voluntari) din sfera serviciilor sociale vor beneficia de activitățile proiectului.
 

 1. Copii care nu se află risc de abandon școlar și nu au cerințe educaționale speciale, dar care interacționează cu copiii din grupurile țintă principale

- 320 copii cu vârsta 4-16 ani, care nu prezintă risc de abandon școlar și nu au cerințe educaționale speciale, dar care interacționează cu copiii din grupurile țintă principale învățând în aceeași clasă/grupă de grădiniță/școală vor participa la activitățile proiectului alături de colegii lor pentru a evita segregarea și pentru a promova incluziunea socială și educațional
 

 1. Părinți ai copiilor cu vârste între 4-16 ani care nu se găsesc în situații de risc (risc de abandon școlar/CES), dar care interacționează cu copiii și tinerii din grupurile țintă principale (învață în aceeași unitate de învățământ)

- 200 de părinți ai copiilor cu vârste între 4-16 ani care nu se găsesc în situații de risc
 
 
Valoarea totală a proiectului este de 1,345,172 €.
Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 1.115.141€ oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare locală.

Disclaimer: Material realizat cu sprijinul financiar al Granturilor SEE 2014 – 2021. Conținutul acestui site nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar.  Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.

Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE sau Norvegiene, accesaţi www.eeagrants.ro
Pentru informații oficiale despre operatorul de grant al Programului de Dezvoltare Locală accesați site-ul - www.frds.ro


Lansarea proiectului ”O școală pentru fiecare” PN 2064 în cadrul unei dezbateri despre necesitatea organizării unor programe intensive de educație remedială, pentru ca toți copiii care au avut acces deficitar la educația online să recupereze decalajele. Prezent la dezbatere, ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a subliniat importanța prezenței fizice a elevilor în școli, acolo unde situația epidemiologică o permite. În acest context, 135. 000 de angajați din sistemul de învățământ s-au vaccinat, iar incidența COVID-19 în rândul elevilor nu e îngrijorătoare.


ANUNTURI ACHIZITIE

24.04.2023 - Organizația Salvați Copiii derulează procedura de achiziții servicii organizare evenimente – vizită de studiu nr. 2 în Norvegia. Atașăm prezentului anunț documentele și informațiile necesare participării la prezenta procedură
Organizare vizita de studio nr. 2 in Norvegia

22.11.2022 - Achizitie Servicii catering beneficiari activitati Școala Gimnazială Nr. 1 Grădiștea, Jud Ilfov; Scoala Tanganu, Jud Ilfov; Școala Gimnazială Barbu Delavrancea București
Caiet de sarcini


20.09.2022 -  Organizația Salvați Copiii derulează procedura de achiziții servicii organizare evenimente – vizită de studiu în Norvegia. Atașăm prezentului anunț documentele și informațiile necesare participării la prezenta procedură.

Anunț achiziție servicii organizare evenimente - vizita de studiu în Norvegia

13.06.2022 -  Organizația Salvați Copiii, în calitate de Promotor de proiect, derulează procedura de achiziție servicii catering pentru beneficiarii proiectului ”O școală pentru fiecare”, cod PN2064, ce participa la activități în urmatoarele comunități: Băcești (Vaslui), Amărăștii de Jos (Dolj), Aninoasa (Dâmbovița), Grădiștea (Ilfov), Tanganu (Ilfov), Giurgiu (Giurgiu) și București. Anexam prezentei documentele necesare în vederea participării operatorilor economici interesați la achiziția menționată.

Achiziție servicii catering

Achiziție servicii catering

Achiziție servicii catering

Achiziție servicii catering

Achiziție servicii catering


Nr. 135/27.12.2021
Organizatia Salvati Copiii, in calitate de Promotor de proiect, deruleaza procedura de achizitie servicii catering pentru beneficiarii proiectului ”O școală pentru fiecare”, cod PN2064, ce participa la activitati in cadrul Liceului Teoretic Amărăștii de Jos, Judetul Dolj.

AICI puteti gasi documentele necesare in vederea participarii operatorilor economici interesati la achizitia mentionata.

Organizația Salvați Copiii derulează în cadrul proiectului ”O școală pentru fiecare”, cod proiect PN2064 procedura de achizitie pentru servicii organizare evenimente pentru beneficiari - workshop pentru adapterea pachetului SNAP (workshop pentru adapterea pachetului SNAP, 16 participanți ).

Regăsiți toate detaliile necesare aici.
 

MAI MULTE ÎN ACEASTĂ SECȚIUNE

Comunități educaționale prietenoase

În parteneriat cu Școala Gimnazială Nr.1 Pantelimon Școala Gimnazială Nr.2 Glina, finanțat prin POCU 2014 – 2020, Axa Prioritară 6 – Educație și competente, în cadrul apelului POCU/988/6/26/

Citește mai mult

Parteneriat pentru comunități educaționale prietenoase

Un proiect finanțat prin POCU 2014 – 2020, Axa Prioritară 6 – Educație și competente, în cadrul apelului de proiecte POCU/987/6/26/ - Educație nonformală în sistem outdoor.

Citește mai mult

Parteneriat pentru comunități educaționale prietenoase în Bustuchin

Un proiect dedicat derulat în parteneriat cu Școala Profesională ”Constantin Argetoianu” din comuna Argetoaia, județul Dolj, finanțat prin POCU 2014 – 2020, Axa Prioritară 6 – Educație și competente, în cadrul apelului de proiecte POCU/987/6/26/ - Educație nonformala în sistem outdoor

Citește mai mult
Donează acum
DONEAZĂ PENTRU DOTAREA MATERNITĂȚILOR CU ECHIPAMENTE MEDICALE